RECENT POSTS

Py-pyvirtualdisplay

May 26, 2018

Python wrapper for Xvfb, Xephyr and Xvnc

PyVirtualDisplay is a python wrapper for Xvfb, Xephyr and Xvnc.

WWW https//github.com/ponty/pyvirtualdisplay