RECENT POSTS

Vrfy

May 26, 2018

Verify mail address

Verify mail address,is it exists. For example,

vrfy -n -vv kaz@kobe1995.net

NAKAMURA Kazushi@KOBE mailtokaz@kobe1995.net